Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Bajkowy Duet” z dnia 19.01.2024.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu Bajkowy Duet, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fractal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-833), ul. Sienna 72 lok 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000905800, NIP: 5272960840, REGON: 38917321300000, zwana dalej „Organizatorem”.  
 2. Konkurs jest przeprowadzany w sieci Internet, na portalu Instagram, na profilu @sklepnapieknewlosy dostępnym pod adresem internetowym: https://www.instagram.com/sklepnapieknewlosy/  .
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fractal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-833), ul. Sienna 72 lok 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000905800, NIP: 5272960840, REGON: 38917321300000

 zwany dalej „Fundatorem”.

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Instagram dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/581066165581870 ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.
 2. „Instagram” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Ireland Limited.
 3. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi i Fundatorowi, zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu.
 4. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem https://napieknewlosy.pl/pages/regulamin-konkursu
 5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego. Konkurs nie stanowi gry losowej lub hazardowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów.
 • UCZESTNICY KONKURSU
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:
 3. a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. b) przestrzega regulaminu Instagrama, znajdującego się pod adresem URL: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/581066165581870
 5. c)  posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na „Facebook” (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebook oraz ma włączoną opcję otrzymywania wiadomości prywatnych
 6. d) jest obserwatorem profilu @sklepnapieknewlosy znajdującej się pod adresem URL: https://www.instagram.com/sklepnapieknewlosy/ i zaakceptował jej regulamin.
 7. e) spełni warunki, o których mowa w §3 Regulaminu.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Fundatora oraz pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • CZAS I WARUNKI KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.01.2024 o godz. 13 i kończy się w dniu 28.01.2024 r. o godz. 23:59:59 przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedzi Konkursowe określone w ust. 3 poniżej. Udzielenie Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika spełnienia warunków udziału w Konkursie, zapoznania się z Regulaminem oraz złożenia zgód i oświadczeń przewidzianych w Regulaminie.
 2. Organizator w dniu 19.01.2024 r. o godz. 13 opublikuje na profilu @sklepnapieknewlosy publikację w postaci stories dotyczącą konkursu „Bajkowy Duet” w którym zawrze informację o rozpoczęciu Konkursu wraz linkiem do Regulaminu.
 3. Odpowiedź konkursowa to wykonany z Profilu Uczestnika wpis pod wskazaną w ust. 2 powyżej publikacją na profilu @sklepnapieknewlosy, mający postać komentarza i odpowiedzi na temat konkursu dalej: „Bajkowy Duet”).
 4. Uczestnik może opublikować tylko 1 (jedną) autorską Odpowiedź Konkursową („komentarz konkursowy”).
 5. Opublikowana praca („komentarz konkursowy”) powinna mieć postać tekstową.
 6. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej, a także iż nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zamieszczenia Odpowiedzi Konkursowej na Stronie Facebook. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do swojego zadania konkursowego oraz, że przesłane przez niego zadanie konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie tej Odpowiedzi Konkursowej na Stronie Facebook, jak również wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w celu informowania o Konkursie, ogłoszenia Laureatów lub napisania recenzji z przebiegu Konkursu. Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnianie pracy konkursowej w obrębie grupy.
 8. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie Odpowiedzi Konkursowej na kanale WWWŁOSY na YouTube (https://www.youtube.com/@napieknewlosy) i do wykorzystania na użytek grupy: w plikach, postach oraz materiałach promocyjnych.
 9. Organizator zastrzega, że nie będą oceniane Odpowiedzi Konkursowe, które:
 1. zawierają treści bezprawne, rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Fundatora lub Organizatora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego lub społeczności Facebook;
 2. nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, w szczególności określonych w §2 ust. 2 i 3 powyżej.
 • NAGRODY i LAUREACI
 1. Uczestnik, który wykonał Zadanie Konkursowe zasługujące, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na nagrodę zwany jest dalej „Laureatem”.
 2. W Konkursie przewidziano 3 nagrody główne, każda w postaci
 •   Zestaw produktów Hairy Tale Cosmetics: HAIRY TALE COSMETICS Squeaky Clean – Łagodny szampon chelatujący do mycia w twardej wodzie 250ml 59 zł,  HAIRY TALE COSMETICS Zestaw Trzech Serum 165 zł, HAIRY TALE COSMETICS Murky Normalizująca wcierka do przetłuszczającej się skóry głowy 120ml 69 zł, HAIRY TALE COSMETICS Malinois - Nabłyszczająca maska do włosów 200ml 54,99 zł, HAIRY TALE COSMETICS Shine On You serum silikonowe ochrona i blask 50ml 34,99 zł, oraz HAIRY TALE COSMETICS - Torba Jednorożcowa 200,00 zł.

Oraz 10 nagród pocieszenia, każda w postaci:

 •   Wybrane przez zwycięzcę kosmetyki z linii Hairmoji firmy Hairy Tale Cosmetics o łącznej wartości nieprzekraczającej 199,95 złotych brutto oraz HAIRY TALE COSMETICS - Torba Jednorożcowa o wartości 200zł brutto
 1. Organizator dokona oceny Odpowiedzi Konkursowych opublikowanych zgodnie z postanowieniami §3, pod względem estetyki, oryginalności, unikatowości, atrakcyjności i kreatywności w podejściu do tematyki Konkurs, a następnie wybierze najciekawszą jego zdaniem odpowiedź.
 2. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 (słownie: trzy) Laureatów Konkursu oraz 10 osób, które otrzyma nagrodę pocieszenia. Organizator dokona ogłoszenia Laureata do dnia 2.02.2024 r.
 3. Laureat w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zgłosi się po odbiór Nagrody i w tym celu za pomocą wiadomości poprzez platformę Instagram na profilu https://www.instagram.com/sklepnapieknewlosy/, a następnie przekaże Organizatorowi dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko oraz dane teleadresowe niezbędne do realizacji wysyłki nagród).

W przypadku, gdy Laureat w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia Laureata, nie zgłosi się po odbiór Nagrody, Organizator może przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.

 1. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest warunkiem wydania Nagrody.
 2. Wysyłka nagród odbędzie się wyłącznie na terenie Polski.
 • DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, adres do kontaktu:

  adres e-mail: kontakt@napieknewlosy.pl
  adres korespondencyjny:
  Fractal Solutions sp. z o.o.
  Chełmżyńska 253A/T4
  04-247 Warszawa

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a)        wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, w tym kontaktu z Uczestnikiem, jak również wydania Nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
  b)        dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane Fundatorowi w celu zrealizowania nagród. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń, tj. nie krócej niż 6 lat od dnia zakończenia Konkursu.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie
  i odbioru Nagrody.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres kontakt@napieknewlosy.pl
 3.  Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego), przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący.
 1. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości prywatnej (funkcjonalność Facebook) w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 2. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje rozdania Nagród.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby bez zgody Organizatora. Żadna nagroda wymieniona w Regulaminie Konkursu nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
 2. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:

(a) okoliczności siły wyższej,

(b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, akcji promocyjnych lub konkursów, w tym nakazów lub wytycznych właściwych organów państwowych lub unijnych,

(c) omyłek i błędów pisarskich w Regulaminie,

(d) zmiany zasad przeprowadzania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Konkursu, ani nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.