Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU Sessio hair vege z dnia 9.06.2024

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Sessio hair vege, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fractal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-833), ul. Sienna 72 lok 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000905800, NIP: 5272960840, REGON: 38917321300000, zwana dalej „Organizatorem”.  
 2. Konkurs jest przeprowadzany w sieci Internet, na portalu Instagram, na profilach @sklepnapieknewlosy oraz @sessio_kosmetyki”).
 3. Konkurs prowadzony jest na podstawie regulaminu napieknewlosy.pl (URL:https://napieknewlosy.pl/)
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest:
  a)Chantal Sp.z o.o., Wspólna 1, Duchnów 05-462 Wiązowna, POLAND NIP 532 210 48 31, Vat No PL5322104831 zwana dalej „Fundatorami”.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany.
 6. „Instagram” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Ireland Limited.
 7. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi i Fundatorowi, zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu.
 8. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem https://napieknewlosy.pl/pages/regulamin-konkursu
 9. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego. Konkurs nie stanowi gry losowej lub hazardowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów.


§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:
  a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) przestrzega regulaminu konkursu sessio hair vege, znajdującego się pod adresem URL: https://napieknewlosy.pl/pages/regulamin-konkursu
  c)  posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na „Instagramie” (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Instagrama oraz ma włączoną opcję otrzymywania wiadomości prywatnych
  d) spełni warunki, o których mowa w §3 Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Fundatora oraz pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§3 CZAS I WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.06.2024 o godz. 12:00 i kończy się w dniu 16.06.2024 r. o godz. 23:59 przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedzi Konkursowe określone w ust. 3 poniżej. Udzielenie Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika spełnienia warunków udziału w Konkursie, zapoznania się z Regulaminem oraz złożenia zgód i oświadczeń przewidzianych w Regulaminie.
 2. Organizator w dniu 09.05.2024 r. o godz. 12:00 opublikuje na Instagramie @sklepnapieknewlosy publikację w postaci posta dotyczącą Kosmetyków Sessio w którym zawrze informację o rozpoczęciu Konkursu wraz linkiem do Regulaminu.
 3. Odpowiedź konkursowa to dokonany z Profilu Uczestnika wpis w komentarzu pod wskazaną w ust. 2 powyżej publikacją na Instagramie @sklepnapieknewlosy oraz @sessio_kosmetyki, mający postać odpowiedzi na pytanie” Podaj nam swój najlepszy sposób na owocową/warzywną pielęgnacje twarzy/włosów/ciała ” dalej: „Odpowiedź Konkursowa”).
 4. Uczestnik może opublikować tylko 1 (jedną) autorską Odpowiedź Konkursową.
 5. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej, a także iż nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zamieszczenia Odpowiedzi Konkursowej na Instagramie @sklepnapieknewlosy oraz @sessio_kosmetyki.
 6. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie tej Odpowiedzi Konkursowej na Stronie Instagram, jak również wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w celu informowania o Konkursie, ogłoszenia Laureatów lub napisania recenzji z przebiegu Konkursu.
 7. Organizator zastrzega, że nie będą oceniane Odpowiedzi Konkursowe, które:
  a) są sprzeczne z Regulaminem lub regulaminem Instagrama,
  b) zawierają treści bezprawne, rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Fundatora lub Organizatora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego lub społeczności Instagram;
  c)nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, w szczególności określonych w §2 ust. 2 i 3 powyżej.


§4 NAGRODY i LAUREACI

 1. Uczestnicy, którzy wykonali Zadanie Konkursowe zasługujące, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na nagrodę zwany jest dalej „Laureatami”.
 2. W Konkursie przewidziano 10 nagród w postaci boxu kosmetyków zawierających serię hair vege coctail dynia jarmuż (szampon i maska) oraz kubek ze słomką.
 3. Organizator dokona oceny Odpowiedzi Konkursowych opublikowanych zgodnie z postanowieniami §3, pod względem estetyki, oryginalności, unikatowości, atrakcyjności i kreatywności w podejściu do tematyki Konkurs, a następnie wybierze najciekawszą jego zdaniem odpowiedź.
 4. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 (słownie: dziesięć) Laureatów Konkursu. Organizator dokona ogłoszenia Laureatów do dnia 17.06.2024 r.
 5. Laureat w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników zgłosi się po odbiór Nagrody i w tym celu za pomocą wiadomości mailowej na adres o.wyszkowska@chantal.com.pl lub za pomocą wiadomości prywatnej na profilu instagram @sessio_kosmetyki, a następnie przekaże Organizatorowi dane identyfikacyjne. W przypadku, gdy Laureat w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia Laureata, nie zgłosi się po odbiór Nagrody, Organizator może przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 6. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest warunkiem wydania Nagrody.


§5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, adres do kontaktu:
  adres e-mail: o.wyszkowska@chantal.com.pl
  adres korespondencyjny: Chantal Sp.z o.o., Wspólna 1, Duchnów 05-462 Wiązowna, POLAND
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, w tym kontaktu z Uczestnikiem, jak również wydania Nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
  b) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane Fundatorowi w celu zrealizowania nagród. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń, tj. nie krócej niż 6 lat od dnia zakończenia Konkursu.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.


§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres o.wyszkowska@chantal.com.pl
 3. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego), przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący.
 4. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości prywatnej (funkcjonalność instagram) w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje rozdania Nagród.


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby bez zgody Organizatora. Żadna nagroda wymieniona w Regulaminie Konkursu nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
 2. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
  (a) okoliczności siły wyższej,
  (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, akcji promocyjnych lub konkursów, w tym nakazów lub wytycznych właściwych organów państwowych lub unijnych,
  (c) omyłek i błędów pisarskich w Regulaminie,
  (d) zmiany zasad przeprowadzania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Konkursu, ani nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.