Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH OKREŚLAJĄCY ZASADY ICH SPRZEDAŻY I REALIZACJI

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Wystawcą Voucherów jest:


Fractal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Sienna 72 lok. 8, NIP: 5272960840 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000905800, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN,

reprezentowana przez:

Mateusza Polkowskiego – członka zarządu

zwana dalej „Wystawcą

 1. Oferta Wystawcy zawiera poniższe rodzaje bonów podarunkowych: karta podarunkowa na zakupy w sklepie napieknewlosy.pl, zwaną dalej Voucherem
 2. Przez określenie „Nabywca” rozumie się osobę fizyczna lub prawną nabywającą od Wystawcy Voucher.
 3. Voucher to bon towarowy, traktowany jako środek płatniczy posiadający swój indywidualny numer identyfikacyjny. Każdy bon towarowy jest ewidencjonowany przez Wystawcę.
 4. Termin ważności znajduje się na Voucherze oraz wynosi 12 miesięcy od dnia jego nabycia. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.

 • 2 Akceptacja Regulaminu

Nabycie Vouchera jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, akceptacją jego postanowień w całości oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 • 3 Nabycie Voucherów

Wystawca umożliwia poniższe sposoby nabycia Voucherów:

 - internetowo, po wyborze kwoty, na którą ma zostać wystawiony Voucher i uiszczeniu opłaty.

 • 4 Zasady realizacji Voucherów
 1. Realizacja Vouchera następuje w sklepie online napieknewlosy.pl
 2. Od daty doręczenia Vouchera Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za jego utracenie lub uszkodzenia.
 3. W przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher, Nabywca może wykorzystać kwotę pozostałą na Voucherze przy kolejnych zakupach.
 4. W przypadku, gdy cena za zakupy przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 5. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  a) upływ terminu ważności Vouchera,
 6. b) zamknięcia platformy sprzedażowej napieknewlosy.pl.
 • 5 Nabycie Poza lokalem przedsiębiorstwa
 1. Nabywcy – konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni od daty doręczenia Vouchera bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów za pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W razie zrealizowania zamówienia przez Wystawcę, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 • 6 Reklamacje
 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania bądź doręczenia Vouchera. Reklamacja powinna być złożona w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres e-mail kontakt@napieknewlosy.pl. Wystawca jest zobowiązany do rozpatrzenia tak wniesionej reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 • 7 Płatności
 1. Płatności za zakupiony Voucher należy dokonać w wybrany z poniższych sposobów:
  a) Online na stronie internetowej napieknewlosy.pl
  b) Przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest notą księgowa obciążeniowa lub potwierdzenie dokonania zakupu Vouchera przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
 3. Po realizacji Vouchera Wystawca wystawia paragon.
 • 8 Doręczenia

Strony dokonują wzajemnie wszelkich doręczeń drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów mailowych, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. Odmowa przyjęcia przez drugą stronę korespondencji przesłanej w wyżej określony sposób jest jednoznaczna z jej skutecznym doręczeniem; skutek ten następuje również w przypadku nieodebrania korespondencji pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki przez przedstawiciela operatora pocztowego.

 • 9 Adres do korespondencji
 1. Wystawca jako Strona niniejszej umowy podaje poniższe adresy pocztowy i mailowy do korespondencji:

Adres: Chełmżyńska 253A/T4, 04-458 Warszawa
E-mail: kontakt@napieknewlosy.pl

 1. Przesłanie pisma na ostatnio wskazany adres jest równoznaczne z jego przesłaniem na właściwy adres.
 • 10 Kwestie nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 • 11 Właściwość sądu

Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Wystawcy.

Załączniki:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych