Regulamin Promocji SERUM HTC GRATIS

Regulamin Promocji SERUM HTC GRATIS

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji SERUM HTC GRATIS w sklepie internetowym napieknewlosy.pl


1. Organizatorem akcji promocyjnej SERUM HTC GRATIS (dalej zwaną „Promocją”) jest Fractal Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chełmżyńska 253 A, 04-458 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000905800, NIP: 5272960840, REGON: 389173213

2. Promocja obowiązuje wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu w sklepie internetowym, który dostępny jest pod adresem: www.napieknewlosy.pl

3. Promocja trwa od 28.06.2024 do 30.06.2024 lub do chwili wyczerpania zapasów Towarów objętych niniejszą Promocją, o czym Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym poprzez brak możliwości zakupu Towaru objętego Promocją.

4. Promocja obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

6. Promocja przeznaczona jest dla Klienta, który w czasie trwania Promocji wykona zakupy w Sklepie (w jednym Zamówieniu), których łączna wartość wynosić będzie co najmniej 60,00 zł.

7. Promocja polega na dodaniu do zamówienia Klienta Produktu podlegającego Promocji, który wymieniony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

9. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

10. Promocja polega na dodaniu dwóch Produktów do zamówienia Klienta za zakupy za min. 60 złotych.

11. Sera dodawane są przez Sklep automatycznie.

12. Wszystkie zwroty lub reklamacje dotyczące wad Towarów objętych niniejszą Promocją będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://napieknewlosy.pl/policies/terms-of-service

13. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

14. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora (napieknewlosy.pl) w sekcji Regulaminy.

15. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

16. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: kontakt@napieknewlosy.pl

17. Regulamin obowiązuje od dnia 28.06.2024.

Załącznik nr 1

Produkty objęte Promocją:

- HAIRY TALE COSMETICS Liquid Gold Odżywcze serum do końcówek i do olejowania 50ml Termin do 06/24
-HAIRY TALE COSMETICS Merhair Lekkie serum do końcówek i olejowania 50ml Termin do 06/24